جستجوی پیشرفته باغچه و باغ ویلا

جستجوی اختصاصی باغچه و باغ ویلا با استفاده از موتور جستجوی قدرتمند سایت ، ملک مورد نظر خود را بیابید

بنر تبلیغاتی

سوله
تالار
باغچه
باغ
اجاره
باغچه/باغ ویلا در منطقه اصیل آباد - شهر شهریار
150,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه اصیل آباد - شهر شهریار


2,600 m 2

02165633380
باغچه/باغ ویلا در منطقه اصیل آباد - شهر شهریار
600,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه اصیل آباد - شهر شهریار


800 m 2

09191189117
باغچه/باغ ویلا در منطقه شهریار - شهر شهریار
1,300,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه شهریار - شهر شهریار


2,400 m 2

09191189117
باغچه/باغ ویلا در منطقه شهریار - شهر شهریار
900,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه شهریار - شهر شهریار


2,400 m 2

09191189117
باغچه/باغ ویلا در منطقه شهرک خانه  - شهر پرند
2,000,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه شهرک خانه - شهر پرند


2,500 m 2

09191189117
باغچه/باغ ویلا در منطقه ابراهیم آباد - شهر شهریار
780,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه ابراهیم آباد - شهر شهریار


3,118 m 2

09191189117
باغچه/باغ ویلا در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
260,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


1,200 m 2

09191189117
باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار
220,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار


1,500 m 2

09191189117
باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار
80,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار


800 m 2

09191189117
باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار
600,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار


1,250 m 2

09191189117
باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار
600,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار


1,100 m 2

09191189117
باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار
470,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار


1,150 m 2

09191189117
باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار
250,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار


1,300 m 2

09191189117
باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار
470,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار


1,300 m 2

09191189117
باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار
220,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار


1,500 m 2

09191189117
باغچه/باغ ویلا در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
1,000,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


5,000 m 2

09193178616