جستجوی پیشرفته باغچه و باغ ویلا

جستجوی اختصاصی باغچه و باغ ویلا با استفاده از موتور جستجوی قدرتمند سایت ، ملک مورد نظر خود را بیابید

بنر تبلیغاتی

سوله
تالار
باغچه
باغ
اجاره
باغچه/باغ ویلا در منطقه ابراهیم آباد - شهر شهریار
650,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه ابراهیم آباد - شهر شهریار


1,100 m 2

02165633380
باغچه/باغ ویلا در منطقه کهنز - شهر شهریار
1,300,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه کهنز - شهر شهریار


1,360 m 2

02165633380
باغچه/باغ ویلا در منطقه کهنز - شهر شهریار
1,100,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه کهنز - شهر شهریار


1,160 m 2

02165633380
باغچه/باغ ویلا در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
120,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


750 m 2

02165633380
باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار
400,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار


4,000 m 2

02165633380
باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار
250,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار


2,500 m 2

02165633380
باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار
220,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار


2,000 m 2

02165633380
باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار
220,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار


2,000 m 2

02165633380
باغچه/باغ ویلا در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
1,200,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


7,000 m 2

02165633380
باغچه/باغ ویلا در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
1,100,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


5,600 m 2

02165633380
باغچه/باغ ویلا در منطقه ابراهیم آباد - شهر شهریار
1,700,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه ابراهیم آباد - شهر شهریار


2,400 m 2

02165633380
باغچه/باغ ویلا در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
180,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


1,200 m 2

02165633380
باغچه/باغ ویلا در منطقه فردیس - شهر کرج
950,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه فردیس - شهر کرج


1,200 m 2

02165633380
باغچه/باغ ویلا در منطقه اصیل آباد - شهر شهریار
20,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه اصیل آباد - شهر شهریار


500 m 2

02165633380
باغچه/باغ ویلا در منطقه اصیل آباد - شهر شهریار
160,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه اصیل آباد - شهر شهریار


1,400 m 2

02165633380
باغچه/باغ ویلا در منطقه اصیل آباد - شهر شهریار
160,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه اصیل آباد - شهر شهریار


2,400 m 2

02165633380